Het Nederlands Instituut voor Studiereizen organiseert zowel reizen in opdracht
(of maatwerkreizen) als reizen in eigen beheer.

Nederlands Instituut voor Studiereizen

Nederlands Instituut voor Studiereizen
Bolderiklaan 78
5582 AZ Waalre
T 040 2233063
F 040 2233064
info@studiereizen.nl


Nieuwsbrief
Ja, stuur mij de nieuwsbrief per e-mail. aanmelden


Wij organiseren regelmatig studiereizen. Sommige met een open inschrijving waaraan deelnemers van verschillende organisaties deelnemen.

Andere studiereizen zijn maatwerkreizen, bijvoorbeeld in opdracht van een bedrijf, organisatie of Gemeentelijke, Provinciale of Rijksoverheid.

Op deze pagina vindt u een overzicht van studiereizen die wij in de loop van de jaren hebben uitgevoerd. 

Het is geen limitatieve opsomming. Sinds 1998 zijn op tal van thema's en onderwerpen studiereizen en werkbezoeken georganiseerd. Aarzel niet om ons te benaderen als u belangstelling voor een bepaald thema heeft dat u hier niet ziet staan.

 

 

Algemene Voorwaarden

Op al onze studiereizen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. U kunt deze hier downloaden.“Nieuwe wegen naar een arbeidsmarkt die werkt”

De arbeidsmarkt is volop in beweging. Met de nieuwe Participatiewet wil het kabinet de arbeidsmarkt hervormen en de kansen voor mensen met een beperking vergroten. In de VS hebben soortgelijke wijzigingen al veel eerder plaatsgevonden. Met veel succes en good practices. Werkgevers, werknemers en overheid zijn enthousiast over de huidige aanpak en mogelijkheden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in de VS.

Diversity is het sleutelwoord in de VS en over het belang van participatie van mensen met “significant barriers to employment” is geen discussie meer. Werkgevers en overheid werken gezamenlijk aan de instroom van alle werknemers tot de arbeidsmarkt. Gemiddeld lukt het om iemand met 'een afstand tot de arbeidsmarkt' binnen 6 maanden naar een baan te begeleiden. Een echte baan, want ‘sheltered workplaces’ bestaan bijna niet meer.

Deze boeiende en leerzame studiereis is voor de eerste keer uitgevoerd in 2012. Sinds dat jaar hebben verschillende bezoeken aan de VS plaatsgevonden.WMO als kans voor de samenleving

In Zweden is de WMO al in de jaren 90 ingevoerd. Gemeenten zijn nu verantwoordelijk voor het beleid en voeren de regie over de uitvoering. Net als in Nederland wilde men in Zweden het lokale aanbod beter laten aansluiten bij de vraag en behoefte van de burger. Maar ook de toenemende kosten en de vergrijzing speelden mee. In de loop van de jaren zijn de taken en verantwoordelijkheid van gemeenten steeds verder uitgebreid.

De 'WMO' bleek een stimulans om anders naar de samenleving te kijken en na te denken over de rol en positie van de lokale overheid, maatschappelijke organisaties en de burgers. Innovatief denken bleek nodig. Een zeer interessante reis met een breed én gevarieerd beeld. Het gaat bij deze studiereis om ontwikkelingen en innovaties op lokaal niveau. 

Al vanaf 2005 organiseren wij ieder jaar studiereizen op dit thema. Zowel maatwerkreizen als reizen met open inschrijving.Lokaal bestuur, bestuurs-kracht en democratie

Denemarken heeft in 2007 een ingrijpende verandering doorgevoerd binnen het overheidsbestuur. De provinciale bestuurslaag is er uit gehaald en de taken zijn verdeeld tussen het rijk en gemeenten. Gemeenten kregen dus nog meer taken en verantwoordelijkheden en waren verplicht hun 'bestuurskracht'aan te tonen. Er was geen sprake van gedwongen herindeling, tenzij er onvoldoende bestuurskracht was.

Discussie is geweest over de 'ideale' omvang, gerelateerd aan bestuurskracht en contact met de burger. Veel heel kleine gemeenten hebben gekozen voor herindeling.Tegenwoordig is 7 % van de gemeenten kleiner dan 20.000 inwoners en 35 % is groter dan 50.000 inwoners. De overige 60 % van de gemeenten heeft een inwonertal tussen de 20 en 50 duizend inwoners. Gemeenten werken (regionaal) samen op basis van een eigen keuze en/of noodzaak.

Deze studiereis is inmiddels meerdere keren uitgevoerd.Duurzaam ontwikkelen en bouwen

Zweden wil in 2020 niet meer afhankelijk zijn van olie. Met een pakket van maatregelen zoals belastingvoordelen, het stimuleren van investeringen in groene energie en meer onderzoek en ontwikkeling hoopt de Zweedse regering deze doelstelling te bereiken. Duurzaam en energiezuinig bouwen is een van de uitgangspunten.

Hammarby Sjöstad is een opwindend nieuw district in Stockholm waar speciale milieuvoorwaarden aan gebouwen, technische installaties en de omgeving zijn gesteld. Het energie- en watergebruik is met de helft gereduceerd door het "Hammarby model". Het resultaat is een duurzaam woonmilieu gecombineerd met een aantrekkelijke en populaire woon- en leefomgeving. Een bewijs dat investeren in duurzaamheid rendabel kan zijn.

Deze studiereis is met veel succes uitgevoerd.Korea en Singapore; Digitalisering en onderwijs

Het onderwijs staat aan de vooravond van ingrijpende veranderingen. De ontwikkeling naar onderwijs 2.0 gaat met horten en storen maar wel gestaag. Modern onderwijs met nieuwe methoden en digitalisering zijn onvermijdelijk. Maar waar Nederland lijkt te blijven steken in discussie, gaan anderen in de wereld gestaag verder. Zuid-Korea en Singapore zijn zomaar twee landen die hard gaan, heel hard zelfs. Beide landen behoren tot de top als het gaat om onderwijs.

De wereld van Educatie is letterlijk wereldwijd in beweging. Pedagogische en didactische innovatie heeft z’n invloed op het aanbod van educatief materiaal. Naast de traditionele lesmethoden zijn serious gaming en 3D technieken niet meer weg te denken. De combinatie van nieuwe technologie en nieuwe media biedt kansen aan nieuwe en andere verschijningsvormen.

De overheid heeft in zowel Korea als Singapore een voortrekkende en stimulerende rol. Zuid-Korea heeft zelfs een minister van kenniseconomie. Twee toonaangevende landen op het gebied van online en virtuele educatie. Meer weten...OGGZ; een nieuwe uitdaging

Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) is een belangrijke taak van de lokale overheid en richt zich op mensen die volgens hun omgeving zorg nodig hebben. Ze vragen zelf geen hulp omdat ze de weg niet weten, vinden dat ze geen hulp nodig hebben of slechte ervaringen hebben met hulpverlening. Soms is er ook sprake van overlast. Het voorkomen en bestrijden van (huiselijk) geweld, signaleren en bestrijden van risicofactoren en het bereiken en begeleiden van kwetsbare personen en risicogroepen, valt ook binnen de OGGZ.

De lokale overheid krijgt steeds meer taken binnen de OGGZ.  Naast preventie en voorkomen van overlast is de opdracht te werken aan participatie en deelname aan de samenleving. In Frankrijk worden de taken binnen de OGGZ door gemeenten regionaal gezamenlijk uitgevoerd.

Een studiereis naar Lyon heeft een goed beeld gegeven op regionale samenwerking.Veiligheidsbeleid en inter-nationale samenwerking

De veiligheidsregio heeft tot doel de veiligheid van de inwoners te vergroten en om burgers beter te beschermen tegen de risico’s van brand, rampen en crises. In de veiligheidsregio werken brandweer, geneeskundige diensten en politie samen aan de hulpverlening aan de burger. Ook het optreden van gemeentelijke en andere diensten in samenwerking met de hulpverleningsdiensten in geval van een ramp of een crisis wordt in een veiligheidsregio geregeld.

Voor een grote veilgheidregio heeft het NIS een studiereis georganiseerd naar de Øresundregio die bestaat uit de regio Sjælland in Denemarken en Skane in Zweden. De Øresund Regio is een van de meest dynamische regio's in Europa die zich snel ontwikkelt. Het interessante is dat de regio zich niet alleen verdeelt over grote en kleinere gemeenten maar ook over twee landen. Het is een gebied met veel water, land en een gevarieerde infrastructuur. Dat stelt eisen aan de samenwerking en afstemming tussen verschillende overheden met - soms - afwijkende wet- en regelgeving.Toronto: een oriëntatie op Passend onderwijs

In Canada wordt veel aandacht besteed aan passend onderwijs. Men spreekt zelf over ‘inclusive schools’ en trekt het begrip breder dan kinderen met een (lichamelijke of mentale) beperking. Integratie van het speciaal onderwijs is een onderwerp van veel discussie. De wenselijkheid voor opname in het regulier onderwijs heeft geresulteerd in het verdwijnen van de parallelle sporen van regulier en speciaal onderwijs.

 

Kinderen met een beperking kunnen steunen op een breed sociaal beleid. Belemmeringen met betrekking tot volledige participatie, ontoereikende financiering, fysieke ontoegankelijkheid, negatieve houding en stereotiep gedrag van betrokkenen worden inbeeld gebracht. Daarnaast bewaakt een commissie de rechten en verantwoordelijkheden in het kader van het Ontario Human Rights Code. De eisen die opvoeders nu hebben op passende accommodaties, zelfs op het punt van onbillijkheid, worden beschouwd als een kwestie van mensenrechten. Schoolbesturen hebben de plicht om de behoeften van leerlingen met beperkingen in te vullen. Met succesvolle en verrassend resultaat.

 

Inmiddels zijn verschillende studiereizen naar Canada georganiseerd.

 Art en design: New York, Linz, Manchester, Helsinki

Samen met MAD emergent art center in Eindhoven organiseren wij onder het Label Art Travel International regelmatig reizen op het gebied van Art, Kunst en Cultuur. Onze reizen bieden aan (beginnende en ervaren) kunstenaars en designers en anderen die actief zijn in de wereld van kunst, design en cultuur gelegenheid om kennis te maken met nieuwe ontwikkelingen en innovaties. Door onze samenwerking met de organisatoren kunnen we een beter ingang en meer inhoud bieden.

Inmiddels zijn er al verschillende reizen georganiseerd, ondermeer naar New York, Manchester, Linz en Helsinki. De reactie van deelnemers waren buitengewoon positief. Lees verder....The way to get started is to quit talking and begin doing

Een exclusieve Businesstrip naar toonaangevende Amerikaanse bedrijven. Begeleidt door kundige trainers krijgt u ‘behind-the-scenes’ inzicht in de wijze waarop zij hun producten en diensten optimaal op de klant afgestemd aanbieden. En u leert hoe u dat kunt toepassen binnen uw eigen bedrijf.

Organisaties als The Walt Disney Company en Harley Davidson zetten enkele malen per jaar hun deuren open en geven een select aantal directeuren / managers toegang tot hun bedrijven. Zij vertellen openhartig hoe zij hun business hebben ingericht en hoe zij via excellente dienstverlening en service hun klant zo tevreden stellen dat ze graag terugkomen. Ook voor not-for-profit organisaties valt er heel veel te ontdekken en te leren. Meer informatieTokyo Japan: No Windmills, Cheese or Tulips

Nederland staat internationaal bekend om zijn windmolens, tulpen en kaas. Maar Nederland heeft zoveel meer te bieden en vooral op het gebied van vormgeving lopen we voorop in de wereld. Ondanks de beperkte oppervlakte van Nederland, zijn wij het vierde designland van de wereld.
De belangrijkste pijlers van de Nederlandse vormgeving zijn ons conceptuele vermogen en onze kracht om sterke concepten te vertalen naar ontwerpen die geschikt zijn voor de massaproductie.

Voor een groep toonaangevende en getalenteerde Nederlandse designers organiseerden wij een bezoek aan Tokyo tijdens de Tokyo Design Week.Excelleren in lokale zorg; de jeugd centraal

Alle gemeenten in Nederland hebben de taak de gezondheid van hun bewoners te beschermen, te bewaken en te bevorderen. Veel taken en verantwoordelijkheden verschuiven ook van de rijksoveheid naar de lokale overheid. Door deze verbreding draagt de lokale overheid niet alleen steeds meer een grotere verantwoordelijkheid maar nemen ook de mogelijkheden toe. De gemeenten werken voor de jeugdzorg samen met de bureau's Jeugdzorg, GGD en de welzijnsorganisaties. Regie en afstemming hierevan is van belang.

De zorg voor kinderen, jeugd en het gezin is een thema dat niet alleen in Nederland maar ook internationaal een specifieke aandacht krijgt. Juist voor deze kwetsbare groep is er een groeiend behoefte aan regie in afstemming en ketenzorg.

Inmiddels zijn verschillende studiereizen op het gebied van Jeugdzorg georganiseerd.  Zwitserland: een beter en slimmer OV

In Nederland is het aantal files ca vier maal zo groot dan in Zwitserland. Ondanks dat Zwitsers meer reizen dan Nederlanders. Zwitsers reizen vaker met het openbaar vervoer dan per auto. Het woon-werk- en het zakelijk verkeer vindt in Nederland, ondanks het hoge fietsgebruik, meer per auto plaats dan in Zwitserland. Het kostenaspect speelt daarbij kennelijk geen rol. Het autobezit en –gebruik is in Zwitserland goedkoper dan in Nederland terwijl de OV tarieven juist hoger liggen.

In 1987 besloot Zwitserland een integraal plan voor het OV te ontwikkelen. Stedelijke en regionale netten werden met elkaar verbonden. Binnen enkele jaren was de reizigersgroei op 50% uitgekomen en groeide het railverkeer sneller dan het autoverkeer. Prognoses leverden steeds ‘onderschattingen’ op en nog nooit reisden in Zwitserland zoveel reizigers als nu. Overigens heeft niet Nederland het dichtstbereden spoornetwerk, maar Zwitserland. Nederland is derde op die lijst.Kinderopvang in de USA; The Customer Connection

Steeds meer is marktwerking en concurrentie een normaal verschijnsel in de kinderopvang. Dat dwingt organisaties om duidelijk te maken waarin zij zich onderscheiden, aan klanten maar ook aan de eigen medewerkers. Organisaties moeten kiezen waarmee zij de unieke aansluiting bij hun klanten willen bereiken; prijs, product, locatie, personeel of misschien wel op relatie? 

Om deze reden is gekozen voor een studiereis die helderheid verschaft in deze keuzes. En, waar vind je die duidelijker dan in het land van het vrije ondernemerschap bij uitstek: de USA! Waarmee wilt u de unieke link naar uw klant leggen? Ga mee op deze studiereis en u gaat beslist naar huis met een koffer vol inspiratie en ideeën.

Deze studiereis is sinds 2009 meerdere keren uitgevoerd.De Brede School als netwerk rond het kind

Al vanaf 1998 organiseert het NIS meerdere keren per jaar studiereizen naar Zweden en Denemarken rondom het thema Brede School, dagarrangementen en integrale kindcentra. Tijdens deze studiereis maakt u kennis met geslaagde combinaties van activiteiten en samenwerking op het terrein van kinderopvang, onderwijs, buitenschoolse activiteiten, vrije tijd en cultuur, sport en (maatschappelijke) zorg.

Ook aan het (multifunctionele) gebruik van gebouwen wordt aandacht gegeven. Een actueel onderwerp dat past binnen de thema's brede school, combinatie van arbeid en zorg, dagarrangementen en maatschappelijk vastgoed. Deze studiereizen zijn iedere keer weer zeer succesvol.Expo Shanghai: Better City, Better Life

In 2010 werd in Shanghai de wereldtentoonstelling (Expo 2010) gehouden. Na de Olympische Spelen in 2008 in Beijing, was de wereldtentoonstelling het eerstvolgende mega-evenement waarmee China de wereld liet zien in staat te zijn een dergelijk groot en prestigieus evenement voor zijn rekening te nemen. Met de aanwezigheid van 185 landen, 45 internationale organisaties en een bezoekersaantal van 70 miljoen was de wereldtentoonstelling in China de grootste ooit. De Chinese overheid had als hoofdthema voor de Expo gekozen “Better City, Better Life”. Daarnaast waren er vijf hieraan gelieerde subthema’s. Nederland had op de Expo een volledige straat: the Happy street waar onze visie op de moderne stad wordt weergegeven.

Het NIS organiseerde een interessante 8 daagse reis naar de Expo gecombineerd met een cultureel bezoek aan Shanghai en Hangzhou, de oude hoofdstad van China.Milaan; water, economie, natuur en recreatie

In 2015 organiseert Milaan de worldexpo wat een behoorlijk aantal ontwikkelingen in gang heeft gezet. De thema’s voor de expo zijn Food & Energy for life, milleniumgoals en landbouw. Er vinden op dit moment grote infrastructurele veranderingen plaats in de regio Milaan waarbij veel aandacht is voor duurzaamheid, ecologie, (biologische) landbouw en het regionale waterprobleem (de PO-vlakte). De regionale en lokale overheid werken bij de bevordering van de economische en sociale ontwikkelingen samen met praktisch alle belangrijke partijen.

Regione Lombardia heeft een regionaal plan voor de luchtkwaliteit ingevoerd en een geïntegreerde strategie op korte, midden en lange termijn vastgesteld. Er zijn tal van concrete maatregelen genomen gericht op de beperking van luchtvervuiling, energiebesparing, landbouw en ontwikkeling van nieuwe technieken voor de lange termijn. In het kader van de winterregeling zijn verkeersbeperkende en energiemaatregelen genomen die betrekking hebben op 500.000 voertuigen en vrijwel alle huishoudens. Daarnaast zijn stimuleringsregelingen ingevoerd en wordt het openbaar vervoer en fietsgebruik gestimuleerd.

Voor een provincie organiseerden wij een zeer bijzondere en interessante studiereis naar de regio Milaan in Noord Italië op vier thema's: Water, Economie, Natuur en RecreatieHamburg; het Europese antwoord op Dubai

Op een busreis van Nederland ligt Hamburg, de tweede stad van Duitsland. De bedrijvige miljoenenstad én deelstaat Hamburg is de "poort tot de wereld". De havenstad aan de Elbe heeft vele kanalen en bruggen die de bezoeker doen denken aan Amsterdam. Woonwijken die ruim zijn voorzien van parken en tuinen lijken meer op Londen. Maar Hamburg heeft onmiskenbaar een eigen charme.
Tussen de 100 jarige Speicherstadt - het grootste met elkaar verbonden pakhuiscomplex van de wereld - en de haven, direct in het hartje van de stad, ontstaat op het vroegere haventerrein een nieuw kwartier: de "HafenCity" – het waarschijnlijk grootste en spannendste stadsontwikkelingsproject van Europa en het Europese antwoord op Dubai.
Een opvallend aspect is de integratie van actuele culturele en sociaal maatschappelijke ontwikkelingen met vooruitstrevende wetenschappelijke en technische kennis. Voor Hamburg telt vooral het interculturele aspect, de overgang naar een nieuwe metropool van de 21ste eeuw en inspelen op de klimatologische veranderingen.Innovatie in de gezondheidszorg

De zorg voor ouderen en mensen met een beperking verandert in Nederland ingrijpend. Duidelijk is dat mensen meer en langer zelfstandig thuis blijven wonen. Er is meer aandacht voor preventie en een grotere inzet van technologische hulpmiddelen. De komende jaren zullen deze grootschalig worden toegepast. Financieringsmodellen en samenwerkingsverbanden zullen moeten veranderen, maar hierover verschillen de meningen en een gedeelde visie ontbreekt nog vaak.

Voor het bepalen van een nieuwe visie op ouderenzorg is het goed om verder te kijken dan alleen Nederland. In veel andere landen zoals Scandinavië worden ontwikkelingen op het gebied van 'assistent living' al veel langer en breder toegepast. Interessant om goede voorbeelden te zien die ook in de Nederlandse situatie kunnen worden toegepast.

Op het gebied van woonzorg technologie organiseerden wij al verschillende studiereizen.Brede school, profilering en identiteit

Profilering en identiteit binnen het onderwijs ontwikkeld zich steeds meer. Voor het Christelijke Onderwijs (zowel PO als VO) organiseerden wij een studiereizen waar de ontwikkelingen in de samenleving werden gekoppeld aan identiteit en profilering. Studiereizen naar ondermeer Zweden, Engeland en Canada. Het doel van deze zeer interessante studiereizen was een beeld te krijgen op welke wijze de ontwikkelingen binnen de samenleving en het onderwijs de waarde van identiteit kunnen versterken.

Het is van belang voor alle scholen om zich te profileren. Het christelijk onderwijs in beide landen groeit sterk. Het is een bevestiging van de bewuste keuze die ouders steeds meer maken voor de school van hun kinderen. Maar wat komt er kijken bij de ontwikkeling van een eigen identititeit, hoe belangrijk is het en in welke mate past het bij het onderwijs en de landelijke wetgeving.Stedebouwkundige ontwikkeling en subcentra

Deze studiereis is speciaal samengesteld voor deelnemers die samenwerken binnen gebieds- en stedenbouwkundige ontwikkeling.

De deelnemers waren afkomstig van de overheid, projectontwikkeling en anderen die hierbij betrokken zijn. Doel is een beeld te krijgen van verschillende projecten op het gebied van stedebouw, gebruik van openbare ruimten en architectuur. Projecten die al zijn gerealiseerd en die zich nog in de ontwikkelfase bevinden.

Het interessante aan deze studiereis is ook dat naast de gerealiseerde projecten ook het proces van planvorming tot realisatie kan worden bestudeerd en besproken. Daarnaast is de studiereis een uitgelezen moment om onderling gedachten en ideeën uit te wisselen.Madrid; spannend in ontwikkeling

Madrid heeft met Barcelona de meeste industrie in Spanje. Bedrijventerreinen worden in sneltreintempo aangelegd. De afstand van het centrum loopt soms op tot 50 kilometer. De oudere terreinen dichter bij de stad zijn vaak als logistieke terreinen begonnen en vanwege stijgende grondprijzen in de stad zelf getransformeerd tot gemengd terrein of kantoorlocaties. In de stad zelf blijven vooral meer gespecialiseerde financiële, marketing en juridische diensten achter. Madrid wordt vaak hoog gewaardeerd door (internationale) bedrijven. Sterke punten zijn bv. de gehele infrastructuur in Madrid en toegang tot gekwalificeerde werknemers.

De zuidas van Madrid is in korte tijd getransformeerd tot een high-techcentrum met opvallende en verrassende structuren en landschappen. De noordzijde heeft z'n eigen dynamiek, dicht bij de internationale luchthaven. In het centrum vinden spannende dingen plaats; herstructurering gecombineerd Met thema's als stedenbouw, revitalisatie en herontwikkeling van industrie- en bedrijventerreinen, landschappen, publieke ruimten en infrastructuur kun je je hart ophalen in Madrid.met aandacht voor cultuur, design en leefbaarheid. Madrid is een stad die bruist.

Naar Madrid zijn verschillende studiereizen georganiseerd.Revitalisering en (her)ontwikkeling van bedrijventerreinen

Deze studiereis is speciaal ontwikkeld voor directie en bestuur van een groot industrie en bedrijventerrein in Nederland. Bedrijfsterreinen in Nederland en Europa zijn aan grote veranderingen onderhevig. Industrie en andere activiteiten verdwijnen of veranderen van karakter terwijl nieuwe diensten en bedrijven zich willen vestigen. Daarnaast is er de wens voor een meer levendigheid van het gebied en de ontwikkeling tot subcentra met een combinatie van functies op het gebied van werken, wonen en leisure.

In Europa worden voorbeelden gezien van geslaagde revitalisatie en herontwikkeling van bedrijfsterreinen. Waarbij accenten zijn gelegd op innovatie, multifunctioneel gebruik en levendigheid. Chicago, city of the big shoulders; de spannendste stad van Amerika